Νομοθεσία

ΝΟΜΟΣ 4412/2016, ΦΕΚ 8.8.2016, Τεύχος Α΄, Φύλλο 147

Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

ΝΟΜΟΣ 4421/2016, ΦΕΚ 6.12.2016, Τεύχος Α΄, Φύλλο 227

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις.
(βλ. ιδίως άρθρ. 10 § 5 ν. 4441/2016 που τροποποιεί το άρθρο 4 ν. 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρίες και το άρθρ. 13 § 1 ν. 4441/2016 που τροποποιεί τα άρθρ. 281 και 282Α ν. 4072/2012).

ΝΟΜΟΣ 4422/2016, ΦΕΚ 27.9.2016, Τεύχος Α΄, Φύλλο 181

Κύρωση της από 14.11.2014 Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19.7.2016 Τροποποιητικής Σύμβασης και ρύθμιση λοιπών συναφών θεμάτων.

ΝΟΜΟΣ 4429/2016, ΦΕΚ 21.10.2016, Τεύχος Α΄, Φύλλο 199

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved