Νομολογία - πολιτικά

Οφειλέτης ληξιπρόθεσμης παροχής. Πότε γίνεται υπερήμερος. Πότε αποκλείεται η υπερημερία του.
Άρθρα: 340, 341 παρ. 1, 342 ΑΚ.
περισσότερα

Σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας. Πότε υπάρχει. Σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Πότε υπάρχει. Εμπορικός αντιπρόσωπος ή παραγωγός πωλήσεων (πλασιέ). Πότε η σύμβασή του θεωρείται ότι είναι σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών.
Άρθρα: 648 επ. ΑΚ και του νόμου 765/1943 που κυρώθηκε με την 324/30.05.1946 ΠΥΣ και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 38 του ΕισΝΑΚ.
περισσότερα

Προσβολή εγγράφου ως πλαστού. Πλαστογραφία που αποδίδεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Πότε και πώς προτείνεται. Ισχυρισμός για πλαστότητα εγγράφου. Προϋποθέσεις για το παραδεκτό του σχετικού ισχυρισμού, όταν αυτός προβάλλεται κατ' ένσταση ή με παρεμπίπτουσα αγωγή. Τι ισχύει όταν ο ισχυρισμός για πλαστότητα εισάγεται με αυτοτελές δικόγραφο αναγνωριστικής αγωγής και δεν φέρει χαρακτήρα παρεμπίπτουσας αγωγής. Τι ισχύει στην περίπτωση πρότασης ισχυρισμού πλαστότητας αποδεικτικού εγγράφου με λόγο έφεσης κατόπιν επίκλησης και προσκόμισης δημοσίου εγγράφου που αποδεικνύει το αναληθές και ανίσχυρο των περιστατικών που βεβαιώνονται με το προσβαλλόμενο ως πλαστό έγγραφο.
Άρθρα: 460, 461, 463, 216, 270, 341, 438 έως 441 ΚΠολΔ.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved