Νομολογία - διοικητικά

(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 - ÔÅÕ×ÏÓ 91) Αριθμός απόφασης: ΣτΕ Ολ. 1468/2016 Τμήμα: - Πρόεδρος: Ν. Σακελλαρίου, Πρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Εισηγήτρια: Σπ. Χρυσικοπούλου, Σύμβουλος
Εξαίρεση δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών από την υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες).
Νομικές διατάξεις: Άρθρα 1 - 3 ν. 3213/2003.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

6. Επειδή, από την … διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 223 του ν. 4281/2014, στην οποία παραπέμπει και το άρθρο 229 παρ. 3 του τελευταίου αυτού νόμου, προκύπτει ότι το περιεχόμενο των εντύπων της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων των μεν προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, των δε λοιπών υποχρέων με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων…


8. Επειδή, εν όψει των εκτεθέντων στην έκτη σκέψη, η προσβαλλόμενη απόφαση καθορίζει το περιεχόμενο των εντύπων της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων που πρέπει να υποβάλουν όλοι οι κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3213/2003 υπόχρεοι, πλην εκείνων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και κδ΄, κζ΄, λα΄ έως και μγ΄, με΄, μστ΄ και μζ΄ της εν λόγω παραγράφου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί. Συνεπώς, η προσβαλλόμενη απόφαση δεν έχει έδαφος εφαρμογής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, ως προς τους οποίους το ζήτημα του περιεχομένου των ανωτέρω εντύπων ρυθμίζεται αποκλειστικώς από την προαναφερθείσα 12244/24.9.2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής, η οποία ισχύει, εφόσον δεν έχει καταργηθεί ή τροποποιηθεί με μεταγενέστερη απόφαση του ίδιου οργάνου. Και ναι μεν στον πίνακα «ενδεικτικών παραμετρικών τιμών» 02, με τον τίτλο «Ιδιότητες Υπόχρεων - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4281/2014», που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της προσβαλλόμενης απόφασης και εντάσσεται στο τμήμα του εν λόγω Παραρτήματος, με το οποίο παρέχονται οδηγίες και επεξηγήσεις για τη συμπλήρωση των 14 πινάκων του εντύπου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στην αρχή του ανωτέρω Παραρτήματος, αναφέρονται όλοι οι κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3213/2003 υπόχρεοι για την υποβολή των επιμάχων δηλώσεων, μεταξύ των οποίων και όλοι οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, μόνη, όμως, η μνεία αυτή δεν αρκεί για να θεωρηθεί ότι η προσβαλλόμενη απόφαση αφορά και τους εν λόγω λειτουργούς, παρά το γεγονός ότι οι εκδόντες την απόφαση αυτή Υπουργοί δεν είχαν σχετική εξουσιοδότηση. Άλλωστε, ναι μεν αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα και οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, στους πίνακες, όμως, «ενδεικτικών παραμετρικών τιμών» που αφορούν άλλα στοιχεία, τα οποία επίσης πρέπει να συμπληρώσουν οι υπόχρεοι στον πίνακα 01 «Στοιχεία του ή της υπόχρεου» της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, όπως είναι ο βαθμός και τα καθήκοντα, δεν περιέχεται καμία ένδειξη σχετική με βαθμούς και καθήκοντα δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών […]. Με τα δεδομένα αυτά, εφόσον οι διατάξεις της προσβαλλόμενης κοινής υπουργικής απόφασης δεν αφορούν τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, όπως άλλωστε δέχονται και οι καθ’ ων η αίτηση Υπουργοί […], τα αιτούντα σωματεία δεν νομιμοποιούνται να ζητήσουν την ακύρωση αυτής. Πρέπει λοιπόν η κρινόμενη αίτηση να απορριφθεί ως απαράδεκτη.
(Απορρίπτει την αίτηση ακύρωσης)

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved