Βιβλιοπαρουσιάσεις

Νομικά χρονικά
Συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο

Γενική εισαγωγή στο θεσμικό πλαίσιο - Γενικός μέρος του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης - Ειδικό μέρος του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης (ασφάλιση πραγμάτων και λοιπών αγαθών, η ασφάλιση αστικής ευθύνης, θαλάσσια και αεροπορική ασφάλιση, ασφάλιση προσώπων)

Συγγραφέας: Ρόκας Ιωάννης Κ.

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Το έργο είναι ενημερωμένο μέχρι τον Ιούλιο 2016 με τις τελευταίες ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς νομολογιακές και νομοθετικές εξελίξεις, αναλύει σε 1391 σελίδες και σε χιλιάδες παραπομπές την αντίστοιχη νομολογία και βιβλιογραφία, που περιβάλλουν το σύγχρονο συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο.

Το έργο απαρτίζεται από έξι τμήματα:
1. Την γενική εισαγωγή στο θεσμικό πλαίσιο της ιδιωτικής ασφάλισης, που περιέχει και ειδικά θέματα ανταγωνισμού, αντασφάλισης, σχέσης με την κοινωνική ασφάλιση,
2. το γενικό μέρος του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης, το κοινό δίκαιο για όλα τα είδη ασφάλισης,
3. την ασφάλιση πραγμάτων/ αγαθών,
4. την ασφάλιση αστικής ευθύνης,
5. την θαλάσσια και αεροπορική ασφάλιση και
6. την ασφάλιση προσώπων.


Αναλύεται εξαντλητικά η διείσδυση του δικαίου και των αρχών της προστασίας του καταναλωτή και των προσωπικών δεδομένων του ασφαλισμένου στο συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της ισότητας, ενώ παράλληλα αναλύεται το ελληνικό και διεθνές δίκαιο των εμπορικών και μεγάλων ασφαλιστικών κινδύνων, καθώς και το δίκαιο των επενδυτικών προϊόντων που βασίζονται σε ασφαλιστική σύμβαση.


Σημαντικό χαρακτηριστικό του έργου είναι ότι περιλαμβάνει δεκάδες θέσεις σε κρίσιμα θέματα του ασφαλιστικού δικαίου, στα οποία δεν είχε πάρει θέση το ελληνικό ασφαλιστικό δίκαιο μέχρι σήμερα.

Νομικά χρονικά
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) - Δ΄ έκδοση

Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν. 4072/2012. Μετά τον Ν. 4403/2016

Συγγραφέας: Αντωνόπουλος Βασίλης Γ.

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Με το άρθρο 38 παρ. 3 περ. ε' Ν. 4308/2014 «Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», ο οποίος τροποποίησε το σύνολο της λογιστικής των εμπορικών, και όχι μόνο, οντοτήτων, για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31 η Δεκεμβρίου 2014, πάρουν να ισχύουν τα άρθρα 80, 96, 97, η παρ. 1 του άρθρου 98, και το άρθρο 101 Ν. 4072/2012. Στη θέση τους βρίσκουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4308/2014, ο οποίος διέπει και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες, όπως προβλέπεται στο αρθ. 1 παρ. 2 αυτού.
Ακόμα, με το άρθρο 4 παρ. 7 Ν. 4403/2016 τροποποιήθηκε το άρθρο 69 Ν. 4072/2012 ως προς τον χρόνο σύγκλησης της τακτικής συνέλευσης, διάταξη που ισχύει για οικονομικές καταστάσεις εταιρικών χρήσεων που λήγουν μετά τη δημοσίευση του ν. 4403/2016 στην ΕτΚ. Τέλος, με το άρθρο 1 παρ. 3 και το άρθρο 7 παρ. 3 Ν. 4403/2016, επήλθαν τροποποιήσεις στον τρόπο δημοσίευσης των καταστάσεων των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών, ήτοι στο άρθρο 98 Ν. 4072/2012, για οικονομικές καταστάσεις εταιρικών χρήσεων που λήγουν μετά τη δημοσίευση του ν. 4403/2016 στην ΕτΚ.
Οι παραπάνω εξελίξεις, καθώς και η εξέλιξη της νομολογίας γύρω από τη νέα αυτή εταιρική μορφή, κατέστησαν αναγκαία και απαραίτητη την τέταρτη έκδοση της κατ' άρθρο ερμηνείας της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Ερμηνείας.
Και σε αυτή την έκδοση ακολουθείται η ίδια δομή, με παράθεση του άρθρου, ακολουθούμενο από τη σχετική βιβλιογραφία και την αναλυτική ερμηνεία. Τέλος παρατίθεται εύχρηστο ευρετήριο λημμάτων.

Νομικά χρονικά
Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

Συγγραφέας: Ζερδελής Δημήτρης

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Στόχος του έργου είναι να παρουσιάσει το δίκαιο των συλλογικών εργασιακών σχέσεων κατά τρόπο εύληπτο και συστηματικό, αποφεύγοντας περιττές θεωρητικές αναλύσεις.

Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο πραγματεύεται τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και το δίκαιο των συνδικαλιστικών οργανώσεων, το δεύτερο το δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και το τρίτο μέρος το δίκαιο της απεργίας. Και τα τρία μέρη αποτελούν βέβαια μια αδιάσπαστη ενότητα, καθόσον τα αντικείμενά τους αποτελούν εκφάνσεις της συνταγματικά κατοχυρωμένης συνδικαλιστικής ελευθερίας, στο περιεχόμενο της οποίας ανήκει ο σχηματισμός και η δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Τέλος το έργο συμπληρώνεται από αναλυτικό λημματικό ευρετήριο.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved