Νομοθεσία

ΝΟΜΟΣ 4467/2017, ΦΕΚ 13.4.2017, Τεύχος Α΄, Φύλλο 56

Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4449/2017, ΦΕΚ 24.1.2017, Τεύχος Α΄, Φύλλο 7

Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4469/2017, ΦΕΚ 3.5.2017, Τεύχος Α΄, Φύλλο 62

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις.

Π.Δ. 19/2017, ΦΕΚ 17.3.2017, Τεύχος Α΄, Φύλλο 33

Εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, καταχώριση της διάταξης στο ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων και ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved