Νομολογία - ποινικά

Αναιρείται για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας η καταδικαστική απόφαση για κατ’ εξακολούθηση ανακριβή και ελλιπή δήλωση περιουσιακής κατάστασης από Αρχιφύλακα. Καθώς για τις πράξεις πριν την 25.5.2010 το ανωτέρω έ-γκλημα πληρούται, μόνο εφόσον συντρέχει άμεσος δόλος β’ βαθμού, δηλαδή εν γνώσει του κατηγορουμένου, η αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης πρέπει να εκτείνεται και σε αυτή τη γνώση της ανακρίβειας της δήλωσης με παράθεση συγκεκρι-μένων περιστατικών που να τη δικαιολογούν. Μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 3213/2003 από τους Ν. 3849/2010 και Ν. 4281/2014 αρκεί και ενδεχόμενος δόλος αλλά και αμέλεια για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος, καθισταμένου δυσμενέστε-ρου.
Άρθρα 1 παρ. 1-2, 2 παρ. 1, και 3 παρ. 1,5 ΠΔ 148/2005, 4 παρ. 3 εδ. α’ Ν. 3213/2003, άρ. 1 παρ. 5 Ν. 3849/2010, άρ. 227 Ν. 4281/2014, 139 και 510 παρ. 1 εδ. Δ’ ΚΠΔ
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved