Νομολογία - ποινικά

Έκδοση ακάλυπτης επιιταγής από κοινού. Συναυτουργία στην έκδοση ακάλυπτης επιταγής μπορεί να νοη-θεί μόνο στην περίπτωση της από κοινού έκδοσης (υπογραφής) της ίδιας επιταγής από περισσότερα πρό-σωπα. Αναιρείται η απόφαση λόγω εσφαλμένης ερμηνείας, εσφαλμένης εκ πλαγίου εφαρμογής των ουσια-στικών ποινικών διατάξεων των άρθρων 45 ΠΚ και 79 παρ. 1 Ν. 5960/1933 και λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, αφού δεν προκύπτει από το αιτιολογικό ούτε σε συνδυασμό με το διατακτικό της πόσες υπογραφές υπάρχουν επί των σωμάτων των επίμαχων ακάλυπτων επιταγών.
45 ΠΚ, 79 παρ. 1 ν. 5960/1933, 510 παρ. 1 περ. Δ΄-Ε΄ ΚΠΔ.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved