Βιβλιοπαρουσιάσεις

Νομικά χρονικά
Αστικές και Νέες εμπορικές μισθώσεις

Συγγραφέας: Κατράς Ιωάννης Ν.

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Στο παρόν έργο, που αποτελεί ένα απαραίτητο βοήθημα για κάθε νομικό της πράξης, αναλύονται διεξοδικά όλες οι μισθώσεις: εκείνες του Αστικού Κώδικα, οι νέες εμπορικές μισθώσεις, δηλαδή αυτές που συνάπτονται μετά την ισχύ του ν. 4242/2014 (28.2.2014), και οι μισθώσεις του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.
Η παρούσα β΄ έκδοση είναι εντελώς βελτιωμένη και επαυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη του έτους 2016, αφού στο μεταξύ υπήρξε σημαντική θεωρητική αλλά και νομολογιακή κίνηση τόσο στα θέματα των μισθώσεων όσο και ιδίως σε εκείνα των νέων διατάξεων του ΚΠολΔ. Έτσι, η ύλη είναι υπερδιπλάσια εκείνης της πρώτης έκδοσης.
Το έργο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη μίσθωση πράγματος του Αστικού Κώδικα, το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τις νέες εμπορικές μισθώσεις, το τρίτο μέρος τις μισθώσεις για στέγαση δημόσιων υπηρεσιών (ν. 3130/2003) και υπηρεσιών ΝΠΔΔ και το τέταρτο μέρος τη νέα δικονομία των μισθωτικών διαφορών, όπως ισχύει μετά τις μεγάλες μεταβολές που επέφερε ο ν. 4335/2015.
Στο τέλος του βιβλίου περιέχονται τα οικεία νομοθετικά κείμενα καθώς και αναλυτικό αλφαβητικό και αριθμητικό ευρετήριο.

Νομικά χρονικά
Κτηματολογικό δίκαιο

Συγγραφέας: Παπαστερίου Δημήτριος Η.

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Το Κτηματολογικό Δίκαιο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η πρόσφατη νομοθεσία –κυρίως τα άρθρα 1 έως 42 ν. 4512/2018– θέτει σε νέες βάσεις την οργάνωση και τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου. Το υπάρχον νομοθετικό καθεστώς των ν. 2308/1995 και 2664/1998 επηρεάζεται τόσο άμεσα όσο και έμμεσα από το ν. 4512/2018. Οι επιδράσεις είναι καταλυτικές. Κατάργηση υπαρχόντων οργάνων και αντικατάστασή τους από νέα όργανα, με δεσπόζον όργανο το Ελληνικό Κτηματολόγιο, ένα νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου. Η κτηματογράφηση έχει εισέλθει σε ένα νέο στάδιο σε πολλές περιοχές της χώρας, αυτό της υποχρεώσεως για υποβολή δηλώσεων. Η παράλειψή τους εμπεριέχει πολλούς κινδύνους, για παράδειγμα τον κίνδυνο χαρακτηρισμού των ακινήτων ως «άγνωστου ιδιοκτήτη». Σημαντική είναι η σύσταση και λειτουργία των Κτηματογραφικών Γραφείων για ετεροδημότες, καθώς και οι αναμενόμενες «μονάδες ενημέρωσης».
Η ανάγκη για ενημέρωση του νομικού κόσμου –αλλά και των ενδιαφερόμενων πολιτών– για τη νέα κατάσταση πραγμάτων οδηγεί στην παρούσα δεύτερη έκδοση του Κτηματολογικού Δικαίου, μετά την εξάντληση της πρώτης εκδόσεως. Πρόκειται για μια συστηματική επεξεργασία του νομικού καθεστώτος που διέπει το Εθνικό Κτηματολόγιο. Σημαντικότατη είναι η παράθεση και επεξεργασία της νέας νομολογίας, καθώς και η διαλεκτική προσέγγιση κατά περίπτωση της θεωρίας, οι οποίες καλύπτουν το κτηματολογικό φαινόμενο με εντατικούς ρυθμούς την τελευταία πενταετία.

Νομικά χρονικά
Διεθνής Εμπορική Διαιτησία

Συγγραφέας: Καλαβρός Κωνσταντίνος Φ.

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Ο πρώτος αυτός τόμος για τη διεθνή εμπορική διαιτησία που διεξάγεται στην Ελλάδα περιέχει την κατ’ άρθρο ερμηνεία των διατάξεων του ν. 2735/1999, ο οποίος προσεγγίζεται ερμηνευτικά και υπό το πρίσμα των κανονισμών Ρώμη Ι και ΙΙ (Καν. 593/2008 και 864/2007).
Η ανάλυση κάθε ενός από τα 35 άρθρα του ν. 2735/1999, η οποία γίνεται αφού παρατεθεί το αντίστοιχο άρθρο του πρότυπου νόμου UNCITRAL, τον οποίο ο ν. 2735 ενσωμάτωσε, είναι εξαντλητική, αξιοποιώντας το σύνολο της νομολογίας και την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία επί όλων των επιμέρους ζητημάτων που αναφύονται.
Καρπός ενασχόλησης του Συγγραφέα με τη Διαιτησία επί πολλές δεκαετίες, το παρόν βιβλίο αποτελεί έργο αναφοράς και απαραίτητο σύμβουλο για όσους ασχολούνται με τη διεθνή εμπορική διαιτησία υπό οποιαδήποτε ιδιότητα.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved