Βιβλιοπαρουσιάσεις

Νομικά χρονικά
Ακύρωση και ανυπαρξία Διαιτητικών Αποφάσεων

Κατά τον ΚΠολΔ και τον ν. 2735/1999

Συγγραφέας: Καλαβρός Κωνσταντίνος Φ.

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Η έρευνα των λόγων ακύρωσης και ανυπαρξίας διαιτητικών αποφάσεων διατρέχει όλο το δίκαιο της διαιτησίας και απαιτεί την αντιμετώπιση πληθώρας επιμέρους ζητημάτων, τα οποία ανακύπτουν στη θεωρία και κυρίως στην πράξη.

Στο πρώτο μέρος της παρούσας μελέτης παρουσιάζονται τα ένδικα βοηθήματα για την ακύρωση και την αναγνώριση της ανυπαρξίας διαιτητικών αποφάσεων. Στο δεύτερο μέρος, όπου γίνεται διεξοδική ανάλυση των λόγων ακύρωσης και ανυπαρξίας, αντιμετωπίζονται οι πλημμέλειες της διαιτητικής απόφασης κατά τον ΚΠολΔ, η έκταση της εξουσίας κρίσης του δικαστηρίου επί αγωγής ακύρωσης και αγωγής αναγνώρισης της ανυπαρξίας, η αναβίωση της διαιτητικής συμφωνίας μετά την ακύρωση της διαιτητικής απόφασης, η αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη κωλυμάτων αναγνώρισης ή ακυρωτικών λόγων και η αλληλεπίδραση διαδικασίας ακύρωσης και διαδικασίας αναγνώρισης και κήρυξης εκτελεστότητας διαιτητικών αποφάσεων. Στο τρίτο μέρος διατυπώνονται οι τελικές παρατηρήσεις του Συγγραφέα.

Μέσα από την αντιμετώπιση των επιμέρους ζητημάτων αναδεικνύονται οι βασικές αφετηρίες του Έλληνα νομοθέτη για το δίκαιο της διαιτησίας, το οποίο αποτελεί πραγματικά τον μοναδικό εναλλακτικό τρόπο απονομής δικαιοσύνης.

Νομικά χρονικά
Δίκαιο αλλοδαπών - Κατ' άρθρο ερμηνεία - Β' έκδοση

υπό το πρίσμα του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 4251/2014), όπως ισχύει: • Ν. 3907/2011 (εξαναγκασμένη απομάκρυνση) • Ν. 4375/2016 (άσυλο) • Ποινικών διατάξεων που σχετίζονται με την παράνομη μετανάστευση – Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων σε ζητήματα δικαίου αλλοδαπών – Νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Υποδείγματα δικογράφων – Υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα, εγκύκλιοι – Ευρωπαϊκά και διεθνή νομοθετικά κείμενα Συνεργασία: Τσινασλανίδου Αναστασία, Δικηγόρος
Συγγραφέας: Τσιάτσιος Θεόδωρος

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Σκοπός του έργου είναι να παρουσιάσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τους ν. 3907/2011, ν. 4251/2014, ν. 4332/2015 και ν. 4375/2016 και αφορά σε ζητήματα μεταναστευτικού και προσφυγικού δικαίου, τα οποία εμφανίζουν πρακτικό ενδιαφέρον. Ειδικότερα αναπτύσσονται: η δυνατότητα νομιμοποίησης αλλοδαπού για εξαιρετι-κούς-ανθρωπιστικούς λόγους με βάση τα άρ.19 και 19Α του ν. 4251/2014, ως αυτά ισχύουν, η κάθε μορφής εξαναγκα-σμένη απομάκρυνση (επιστροφή, διοικητική και δικαστική απέλαση, επανεισδοχή, έκδοση), η κράτηση προς εκτέλεση εξαναγκασμένης απομάκρυνσης ή στο πλαίσιο εξέτασης αίτησης διεθνούς προστασίας, η ανάκληση ή απόρριψη νόμιμου τίτλου διαμονής, η διαδικασία Υποδοχής και Ταυτοποίησης αλλοδαπού στην ελληνική επικράτεια, η υποβολή, καταγρα-φή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας σε πρώτο και δεύτερο βαθμό και οι εγγυήσεις που διέπουν τις σχετικές διαδικασίες είναι μόλις ένα μέρος των θεμάτων που πραγματεύεται το παρόν. Περαιτέρω, το έργο περιλαμβάνει εκτενή ερμηνεία όλων των ποινικών διατάξεων που σχετίζονται με την παράνομη μετανάστευση και κριτική θεώρηση της συμβα-τότητας των προβλεπόμενων κυρώσεων με την οδηγία 2008/115 ΕΚ. Τέλος, παρατίθεται και επίκαιρη και –ως επί το πλείστον– αδημοσίευτη νομολογία του Ε.Δ.Δ.Α., του Δ.Ε.Ε., του ΣτΕ και των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων σε ζη-τήματα αλλοδαπών και ιθαγένειας.

Νομικά χρονικά
Ειδικές Διαδικασίες στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν. 4335/2015

Συγγραφέας: Μακρίδου Καλλιόπη

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

O ν. 4335/2015 άλλαξε ριζικά τη δομή των ειδικών διαδικασιών του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τις οποίες μάλιστα τροποποίησε σε βασικά τους σημεία.
Στο προκείμενο έργο παρουσιάζονται συστηματικά οι ειδικές διαδικασίες υπό τη νέα τους μορφή. Σε ιδιαίτερα κεφάλαια αναλύονται τόσο οι κοινές θεμελιώδεις διατάξεις τους, όσο και οι τρείς ευρύτερες κατηγορίες των διαφορών από την οι-κογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση, των περιουσιακών διαφορών και των διαταγών, με τη συνδρομή της πλέ-ον πρόσφατης νομολογίας, στην οποία περιλαμβάνονται και όσες δικαστικές αποφάσεις εκδόθηκαν ήδη από τα δικα-στήρια της ουσίας υπό το ν. 4335/2015.
Σκοπός του βιβλίου είναι τόσο η συστηματική και ολοκληρωμένη παρουσίαση των «νέων» ειδικών διαδικασιών, όσο και η εξέταση προβληματικών και αμφισβητούμενων σημείων του νέου νόμου που βέβαιο είναι ότι η θεωρία και η πράξη θα αντιμετωπίσουν προσεχώς. Οι ερμηνευτικές λύσεις που προτείνονται θα υποστηρίξουν το έργο δικαστών και δικηγόρων κατά την εφαρμογή του ν. 4335/2015.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved